Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Ma-Fia s.r.o., se sídlem Scheinerova 1916/65, 628 00 Brno, IČ: 282 99 795, DIČ CZ28299795, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59643 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou osobou nebo fyzickou podnikající osobou (dále jen „kupující“) . Předmětem těchto kupních smluv je prodej komponent pro výstavbu a provoz datových sítí a dalšího elektroinstalačního materiálu (dále také jen „zboží“) prodávajícím jednotlivým kupujícím. Bližší specifikace předmětu smlouvy bude stanovena v jednotlivých kupních smlouvách respektive v nabídkách a prodávajícím potvrzených objednávkách kupujících.

1.2. Obchodní podmínky se vztahují výhradně na případy, kdy kupující, kteří mají v úmyslu nakoupit zboží u prodávajícího, činí tak v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběrateli se řídí právním řádem České republiky a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

1.4. Odchylná ustanovení sjednaná v jednotlivých kupních smlouvách mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí jednotlivých nabídek prodávajícího a kupních smluv vzniklých na základě potvrzení jednotlivých objednávek kupujících prodávajícím.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Objednávka a vznik kupní smlouvy

2.1. Na základě poptávky zašle prodávající zájemci o koupi zboží nabídku a to písemně nebo emailovou formou.

2.2. Zájemce o koupi zboží může zboží objednat také prostřednictvím eshopu prodávajícího. Kupující je povinen zabezpečit utajení hesla před nepovolanými subjekty a odpovídá za jeho zneužití a za škodu vzniklou zneužitím identifikačního jména a hesla.

2.3. V případě, že bude mít kupující výhrady k některým částem nabídky prodávajícího, jedná se vždy o nový návrh k uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího.

2.4. Kupující, kteří nebudou provádět objednávku prostřednictvím eshopu budou prodávajícímu v souvislosti s každou požadovanou dodávkou zboží zasílat emailovou či písemnou objednávku prostřednictvím, ve které vyplní své identifikační údaje, požadované zboží a jeho množství a uvedou odkaz na nabídku prodávajícího a připojí podpis osoby oprávněné jednat za kupujícího včetně její funkce či pracovního zařazení. V případě objednávky přes eshop vyplní údaje požadované ve formuláři umístěné přímo v eshopu. Pokud kupující bude objednávat zboží telefonicky, je prodávající vždy oprávněn požadovat emailové či písemné zaslání objednávky.

2.5. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu veškeré změny

týkající se identifikačních údajů kupujícího, sídla nebo místa podnikání

kupujícího a změny oprávnění k jeho podnikatelské činnosti. Kupující, který bude zboží objednávat prostřednictvím eshopu je odpovědný za aktualizaci svých údajů uvedených v eshopu o své společnosti.

2.6. Objednávka může být provedena emailem, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím eshopu. Objednávka je pro kupujícího závazná dnem, kdy je doručena prodávajícímu.

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na přepravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky či uhrazení zálohy. V případě, že nedojde k písemnému potvrzení objednávky či uhrazení zálohy v těchto případech, není prodávající svojí nabídkou vázán.

2.8. Kupní smlouvy na základě jednotlivých objednávek kupujících vznikají potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím.

2.9. Kupní smlouvu lze měnit, upřesňovat či rušit výhradně na základě výslovné písemné či emailové dohody prodávajícího a kupujícího.

2.10. Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů Prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v nabídce či na eshopu prodávajícího.

3. Cena zboží

3.1. Kupní cena pro prodej komponent pro výstavbu a provoz datových sítí a dalšího elektroinstalačního materiálu (dále jen „kupní cena“) se stanoví cenou uvedenou v nabídce prodávajícího, cenou uvedenou v den uzavření kupní smlouvy na eshopu prodávajícího nebo písemnou dohodou smluvních stran.

3.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit cenu komponent pro výstavbu a provoz datových sítí a dalšího elektroinstalačního materiálu, což však nemá vliv na již potvrzené objednávky kupujících či objednané zboží na eshopu.

3.3. K dohodě o ceně za zboží dojde objednáním zboží kupujícím dle nabídky prodávajícího a jejím potvrzením prodávajícím či objednáním zboží v eshopu prodávajícího a potvrzením objednávky prodávajícím.

3.4. Cena zboží nezahrnuje montáž či instalaci zboží a následný servis.

3.5. V případě, že bude cena účtována v měně EUR, bude pro přepočet použito devizového středního kurzovního poměru vyhlášeného Českou národní bankou ke dni zdanitelného plnění.

3.6. Cena za zboží nezahrnuje náklady na přepravu, pojištění, cla a jiné poplatky či dávky. Cena dopravy a pojištění může být uvedena jako samostatná položka v nabídce a bude zahrnuta do celkové hodnoty kupní smlouvy v případech, kdy dopravu a pojištění zajišťuje prodávající.

4. Platební podmínky

4.1. Zboží může být uhrazeno kupujícími prodávajícímu bezhotovostní formou a to zálohově před předáním zboží či na základě prodávajícím vystavené faktury se sjednanou splatností či hotově nebo formou dobírky. Úhrada zboží může být provedena také kartou online či na prodejně. Konkrétní způsob úhrady je vždy dohodnut mezi prodávajícím a kupujícím při uzavření kupní smlouvy.

4.2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, je splatnost vystavené faktury prodávajícího 14 kalendářních dnů.

4.3. Jestliže je dohodnuta platba za zboží formou zálohové faktury a nebude zálohová faktura uhrazena do termínu její splatnosti, bude prodloužen termín dodání zboží o tolik pracovních dnů, kolik činí zpoždění platby zálohy kupujícím s připočtením 5 pracovních dnů navíc pro organizační zajištění dodání zboží. Prodávající je rovněž oprávněn přerušit dodávky jakéhokoliv zboží objednaného kupujícím, pokud je tento v prodlení s uhrazením jakékoliv faktury vydané prodávajícím delším než 5 pracovních dnů, přičemž se prodávající neocitá v prodlení s plněním svých povinností a dodáním zboží kupujícímu s připočtením 5 pracovních dnů navíc po uhrazení těchto dlužných faktur kupujícím.

4.4. Za termín úhrady je považován termín připsání na účet prodávajícího.

4.5. Kupující souhlasí se zasíláním faktur prodávajícím elektronickou formou.

4.6. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání na emailovou adresu uvedenou v objednávce kupujícím.

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile v některé ze svých provozoven předá zboží kupujícímu nebo předá k přepravě prvnímu dopravci, kterého určí kupující nebo na němž se kupující a prodávající dohodli. Prodávající může uvést ve své nabídce také aktuální nabídku přepravy vybraných dopravců.

5.2. Termín dodání zboží se liší podle druhu a množství objednaného zboží a předpokládaný termín dodání bude upřesněn v konkrétní nabídce prodávajícího.

Kupující je povinen převzít zboží v dohodnutém termínu a místě pro dodání zboží.

5.3. V případě, že kupující zmocní k objednávání či převzetí zboží jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce, je plně odpovědný za jednání osoby, kterou k převzetí zmocnil. Kupující je povinen, v případě zmocnění k objednávání či převzetí zboží třetí osoby, předložit prodávajícímu v písemné formě či emailové formě z oficiálního emailu společnosti jméno a příjmení osoby či osob, kteří jsou zmocněni k objednávání a přebírání zboží. Prodávající je oprávněn, nikoliv povinen provádět ověření osoby objednávající/přebírající osoby. Kupující je odpovědný za veškeré případné zneužití oprávnění k objednávání a odebírání zboží, a to bez ohledu na skutečnost, zda prodávající v daném případě provedl ověření osoby objednávající/odebírající zboží za kupujícího či nikoliv. Toto ujednání se vztahuje i na případy, kdy je obchod uskutečňován formou zaslání elektronické zprávy, či na případy, kdy je obchod uskutečňován formou telefonického hovoru osoby, která se představila jako osoba ze seznamu oprávněných osob. Kupující je povinen neprodleně oznamovat prodávajícímu jakékoli změny oprávněných osob.

5.4. Brání-li prodávajícímu v předání zboží v dohodnutém termínu důvody na straně kupujícího (zejména neuhrazená zálohová faktura), bude prodloužen termín pro dodání zboží o tolik pracovních dnů, kolik činí zpoždění způsobené kupujícím s připočtením 5 pracovních dnů navíc.

5.5. Jestliže kupující respektive jím pověřený dopravce nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, může prodávající po kupujícím požadovat skladné. Pokud předem nezaplacené zboží kupující nepřevezme ani do 10 pracovních dnů od potvrzení lhůty dodání, má prodávající právo považovat objednávku na dané zboží za zrušenou.

6. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží

6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo, kdy předá zboží dopravci. Součástí přepravy zboží dopravcem bude vždy také pojištění.

7. Kvalita zboží a vady zboží

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje kupní smlouva.

7.2. Zboží bude dodáváno v obvyklé kvalitě, odpovídající druhu dodávaného zboží.

7.3. Právo kupujícího z vadného plnění a odpovědnost zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Prodávající odpovídá rovněž za vady, které vzniknou v sjednané záruční době po dodání zboží kupujícímu, byla-li záruka v jednotlivém případě poskytnuta a jestliže kupující prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího.

7.4. Kupující je povinen zkontrolovat fyzický stav a neporušenost zásilky při dopravě. Veškeré nesoulady či poškození musí kupující ihned na místě oznámit dopravci a sepsat zjištěné skutečnosti do reklamačního protokolu dopravce. V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a emailem či telefonicky nahlásí tuto skutečnost prodávajícímu. V případě, že kupující podepíše dopravci bezvadné dodání zásilky, k pozdější reklamaci přepravy nemůže být přihlédnuto, neboť se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky dopravcem.

7.5. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve při a po přechodu nebezpečí škody na zboží a zjistit jeho stav, množství a kompletnost a oznámit všechny zjištěné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prodávajícímu. Zjištěné vady zboží je třeba uplatnit u prodávajícího písemně či emailovou formou s přesným popisem jak se vada projevuje, identifikaci zboží, kterého se má vada týkat a kontaktem na kupujícího. Kupující je povinen předložit prodávajícímu také fotografii uplatněné vady pokud je to vzhledem k její povaze možné.

7.6. Kupující má nárok na odstranění vady, které mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí na zboží dle následujícího pořadí:

a) opravou, je-li vada opravitelná,

b) odstraněním neopravitelné vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží,

c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny,

d) odstoupením od dílčí smlouvy ohledně vadného zboží a vrácení jeho ceny v případě, kdy by vada byla neodstranitelná a zboží nebylo možné nahradit dodáním nového nebo chybějícího zboží a zboží by nebylo možné využít ani s poskytnutou slevou.

7.7. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího Ma-Fia s.r.o.., Vlárská 22, 627 00 Brno, Česká republika.

7.8. Prodávající se zavazuje odstranit vady zboží bez zbytečného prodlení.

7.9. Prodávající neodpovídá za škody včetně obchodních ztrát a ušlého zisku, které vzniknou kupujícímu či třetím osobám v případě neodborné instalace v rozporu s přiloženou dokumentací a užívání v rozporu s návody k obsluze.

8. Záruční podmínky a reklamace

8.1. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku, která je výslovně uvedena v jednotlivé nabídce prodávajícího, popřípadě v záručním listě a to v délce v nich specifikované.

8.2. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu.

8.3. Záruka na jednotlivé zboží se nevztahuje na škody způsobené:

- neodborným zacházením, obsluhou nebo neodbornou instalací,

- mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením,

- používáním dodaného zboží v rozporu s přiloženou

dokumentací a návody k obsluze,

- vnějšími vlivy nebo škody způsobené vyšší mocí

(např. přepětí v elektrické síti a živelné pohromy),

- zásahem a úpravami do dodaného zboží v rozporu

s přiloženou dokumentací a návody k obsluze.

8.4. Reklamace je možné podávat emailem nebo písemně na adresu sídla prodávajícího Ma-Fia s.r.o.. jak je uvedena výše nebo v provozovně prodávajícího Ma-Fia s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno, Česká republika.

8.5. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu nákladů souvisejících s neoprávněnou reklamací.

8.6. Reklamované zboží dopraví kupující na své náklady na provozovnu prodávajícího, jestliže není dohodnuto jinak.

8.7. Prodávající se zavazuje odstranit vady vzniklé na dodaném zboží v průběhu záruční lhůty v termínu dle dohody s kupujícím, respektive bez zbytečného prodlení od oznámení vady.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z jednotlivých kupních smluv uzavřených s prodávajícím.

9.2. Prodávající bude zpracovávat zejména tyto osobní údaje kupujících a jimi pověřených osob: jméno, příjmení, funkce, obchodní název společnosti, identifikační číslo, daňové číslo, sídlo či místo podnikání, emailovou adresu a telefonní číslo.

9.3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.4. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracovatele a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10. Řešení sporů a rozhodné právo

10.1. Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím na základě jednotlivých kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím (včetně sporů o mimosmluvních nárocích a otázky platnosti těchto právních vztahů, jakož i práv souvisejících) jsou podřízeny pravomoci obecných soudů České republiky s tím, že místně příslušným obecným soudem pro rozhodování případných sporů mezi prodávajícím a kupujícím bude obecný soud dle sídla prodávajícího.

10.2. Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím na základě jednotlivých kupních smluv, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a jednotlivými kupními smlouvami, včetně otázky právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i práv s těmito právy souvisejícími se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a souvisejícími právními předpisy českého právního řádu, s vyloučením kolizních ustanovení a s vyloučením užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 (tzv. „Vídeňské úmluvy“).

11. Překážky bránící splnění závazku a odstoupení od smlouvy

11.1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit již uhrazenou částku sníženou o dosud vynaložené náklady, z nichž má kupující prospěch. Kupující má právo od smlouvy jednostranně odstoupit

11.2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z jednotlivých kupních smluv ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplněním povinností dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit (zejména z důvodu působení vyšší moci). Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.

11.3. Vyšší mocí se rozumí zejména mobilizace, válka, přírodní katastrofa, občanské nepokoje, výpadky elektrického proudu, zavedení embarga na dovoz zboží, pandemie, epidemie, vládní nařízení a nařízení a vyhlášky státních institucí a veřejnoprávních korporací atd.

11.4. Pokud prodávající z důvodu překážky bránící splnění jeho závazku od smlouvy neodstoupí, prodlužuje se lhůta stanovená ke splnění povinností nejméně o dobu trvání těchto překážek.

11.5. Znamená-li prodlení prodávajícího nebo kupujícího podstatné porušení jeho smluvní povinnosti, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla.

11.6. Porušení smlouvy je podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy je považováno vždy neuhrazení zálohové faktury za zboží kupujícím ani ve lhůtě 14 dnů po uplynutí její splatnosti. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy není podstatné.

11.7. Znamená-li prodlení prodávajícího nebo kupujícího nepodstatné porušení smluvní povinnosti, může druhá strana odstoupit od smlouvy v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Jestliže však strana, jež je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.

11.8. Ohledně povinnosti, jež má být plněna v budoucnu, lze od smlouvy odstoupit, když z chování povinné strany, nebo z jiných okolností nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost bude porušena podstatným způsobem, a povinná strana neposkytne po vyzvání oprávněné strany bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu.

11.9. Prodávající a kupující jsou oprávněni od smlouvy odstoupit také v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo bude vůči ní zahájeno insolvenční či obdobné řízení.

11.10. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když v souladu s tímto zákonem projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany. Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy poté, kdy jí byla doručena zpráva, že již byla splněna povinnost, jejíž porušení bylo důvodem k odstoupení od smlouvy.

11.11. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na úhradu smluvní pokuty, ani smluvních ustanovení týkajících se volby soudu k řešení sporů a volby rozhodného práva mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11.12. Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.

12. Další ujednání

12.1. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svou pohledávkou za prodávajícím.

12.2. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy vyplývající z jednotlivých uzavřených kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou v těchto obchodních podmínkách, v nabídkách prodávajícího či prodávajícím potvrzených objednávkách kupujícího výslovně ujednány se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

13.2. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jednotlivých kupních smluv neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některých ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jednotlivých kupních smluv, není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jednotlivých kupních smluv.

13.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. 1. 2022.

Ke stažení zde

V Brně dne 25. 1. 2022

Ma-Fia s.r.o.